درباره دهیاری باغان

اشتراک گذاری این مطلب:


استان بوشهر،شهرستان دشتی،بخش شُنبه،روستای باغاندهیاری باغانتأسیس : ۱۳۸۳اولین دهیار:خسرو درخشانهادی ملاییابوذر زارعی دهیارفعلی باغان


دِهیاری سازمانی مدنی و نیمه دولتی است که درون روستاها به انجام وظیفه می‌پردازد. این سازمان تحت نظر دهیار اداره می‌شود و عملکردش مشابه سازوکار شهرداری در شهرها است.

دهیاری‌ها دارای کارکردهای متعددی هستند که از آن جمله می‌توان به مواردزیر اشاره نمود:

۱- بازوی اجرایی شورای اسلامی در نظام مدیریت روستایی.

۲ – ارائه‌دهنده خدمات و تسهیلات عمومی.

۳ – تقویت کننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی.

۴ – بسترساز شهرهای آینده و کنترل‌کننده روند مهاجرت از روستا به شهر.

۵ – حافظ امکانات زیربنایی احداث شده در نواحی روستایی.

۶ – تقویت‌کننده روند توسعه کشاورزی.

۷ – قابلیت تصدی بسیاری از وظایف بخش دولتی.